สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 บันทึกขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
2 เล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
3 กิจกรรมแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
4 เล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
5 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
6 เล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
7 เล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 ไตรมาสที่ 1
2 ไตรมาสที่ 2


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 บันทึกข้อความและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
3 บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
4 หนังสือประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
5 เล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ