สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 คู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2566 (6 เดือนแรก)
2 บันทึกข้อความ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (รอบ 6 เดือน)
3 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 แบบประเมินความพึงพอใจของของผู้รับบริการต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2 แบบประเมินความพึงพอใจของของผู้รับบริการต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
3 แบบประเมินความพึงพอใจเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
4 คู่มือการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของของผู้รับบริการต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
5 สรุปผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2565
6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของของผู้รับบริการต่อสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565


E-Service

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 E-Service ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2 คู่มือช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ