สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


การขับเคลื่อนจริยธรรม

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 8 แนวทางการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 8/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร ในยุคดิจิทัลบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ