สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ที่ 36/2566 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 แบบการกำกับ ติดตาม และรายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 บันทึกข้อความ รายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 แบบกำกับ ติดตาม และรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ