สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.

ลำดับที่ กลุ่มเอกสาร รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 แบบใบลา แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบขอยกเลิกวันลา
2 แบบขออนุญาต แบบขออนุญาตไปราชการ
บันทึกขออนุญาตให้อยู่เวรแทน
3 แบบขออนุมัติ แบบขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แบบขออนุมัติใช้ห้องประชุม
4 แบบเบิก แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบเบิกการศึกษาบุตร
5 แนวปฏิบัติ แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน
6 มาตรการ มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 แบบค่าเช่าบ้าน แบบบันทึกขออนุมัติค่าเช่าบ้าน
รายงานข้อมูลข้าราชการในการขอรับค่าเช่าบ้าน
แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน-เช่าซื้อ
การเบิกค่าเช่าบ้าน
8 เงินยืมราชการ บันทึกขออนุมัติยืมเงิน
สัญญายืม งบหน้า ใบสำคัญ
แบบ 8708
9 ส่งใช้เงินยืม บันทึกส่งใช้เงินยืม
สัญญายืม งบหน้า ใบสำคัญ
แบบ 8708
บัญชีลงเวลา หลักฐานจ่าย
บันทึกจ้างทำอาหาร รถยนต์ส่วนตัว
ใบสำคัญรับเงิน (เบี้ยประชุม)
ใบสำคัญรับเงิน (อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม)
10 ส่งเบิกค่าใช้สอย บันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้สอย
สัญญายืม งบหน้า ใบสำคัญ
แบบ 8708
บัญชีลงเวลา หลักฐานจ่าย
บันทึกจ้างทำอาหาร รถยนต์ส่วนตัว
ใบสำคัญรับเงิน (เบี้ยประชุม)
ใบสำคัญรับเงิน (อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม)
11 แบบฟอร์มแผนงานโครงการ แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ
แบบสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
12 เอกสารจดหมายราชการ บัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้บริหารสถานศึกษา แนบท้ายหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
13 เบิกพัสดุ aaa
bbb

ผู้บริหารระดับสูง

นายอรรถพล  สังขวาสี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางวิมลมาลย์  รินไธสง
รองศึกษาธิการภาค ศธภ.5
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค ศธภ.13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ