สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.

ลำดับที่ กลุ่มเอกสาร รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 แบบใบลา แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบขอยกเลิกวันลา
3 แบบขออนุมัติ แบบขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แบบขออนุมัติใช้ห้องประชุม
6 มาตรการ มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 แบบฟอร์มแผนงานโครงการ แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ
แบบสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
12 เอกสารจดหมายราชการ บัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้บริหารสถานศึกษา แนบท้ายหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายอรรถพล  สังขวาสี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : npeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ