สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564
2 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง
3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
4 กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติ
5 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
6 ยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลดีศรีย่าโม
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3 หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 แบบรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ