สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564
2 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง
3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
4 กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติ
5 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
6 ยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลดีศรีย่าโม
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3 หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 แบบรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ผู้บริหารระดับสูง

นายอรรถพล  สังขวาสี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางวิมลมาลย์  รินไธสง
รองศึกษาธิการภาค ศธภ.5
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค ศธภ.13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : npeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ