สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

การกำกับติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วงไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ไตรมาส 2
2 บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วงไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ไตรมาส 1-2
3 หนังสือนำส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วงไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ไตรมาสที่ 1-2
4 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 แบบ สงป. 301 (รายเดือน) ย.3 ไตรมาสที่ 1
6 แบบ สงป. 301 (รายเดือน) ย.5 ไตรมาสที่ 1
7 แบบ สงป. 302 (รายเดือน) ไตรมาสที่ 1
8 แบบ สงป. 301 (รายเดือน) ย.3 ไตรมาสที่ 2
9 แบบ สงป. 301 (รายเดือน) ย.5 ไตรมาสที่ 2
10 แบบ สงป. 302 (รายเดือน) ไตรมาสที่ 2
11 แบบ สงป. 302/1
12 แบบ สงป. 302/2
13 แบบ สงป. 302/3
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 บันทึกขออนุมัติจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วงไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ไตรมาส 2
2 บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วงไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ไตรมาส 1-2
3 หนังสือนำส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วงไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ไตรมาสที่ 1-2
4 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 แบบ สงป. 301 (รายเดือน) ย.3 ไตรมาสที่ 1
6 แบบ สงป. 301 (รายเดือน) ย.5 ไตรมาสที่ 1
7 แบบ สงป. 302 (รายเดือน) ไตรมาสที่ 1
8 แบบ สงป. 301 (รายเดือน) ย.3 ไตรมาสที่ 2
9 แบบ สงป. 301 (รายเดือน) ย.5 ไตรมาสที่ 2
10 แบบ สงป. 302 (รายเดือน) ไตรมาสที่ 2
11 แบบ สงป. 302/1
12 แบบ สงป. 302/2
13 แบบ สงป. 302/3
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (ส่ง สป. แผนบูรณาการ)
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (ส่ง สป. แผนบูรณาการ)
3 บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงไตรมาสที่ 4 (ส่ง สป. แผนยุทธศาสตร์)
4 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงไตรมาสที่ 4 (ส่ง สป. แผนยุทธศาสตร์)

ผู้บริหารระดับสูง

นายอรรถพล  สังขวาสี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางวิมลมาลย์  รินไธสง
รองศึกษาธิการภาค ศธภ.5
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค ศธภ.13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : npeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ