สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ