สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 บันทึกการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565
2 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 บันทึกการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565
2 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 บันทึกข้อความการดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 17 มีนาคม 2565
3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 หนังสือสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เรื่อง ของเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ