สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 บันทึกการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565
2 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 บันทึกการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565
2 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 บันทึกข้อความการดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 17 มีนาคม 2565
3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 หนังสือสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เรื่อง ของเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ผู้บริหารระดับสูง

นายอรรถพล  สังขวาสี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางวิมลมาลย์  รินไธสง
รองศึกษาธิการภาค ศธภ.5
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค ศธภ.13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : npeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ