สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 บันทึกกิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
2 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ 461/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
3 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ผู้บริหารระดับสูง

นายอรรถพล  สังขวาสี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางวิมลมาลย์  รินไธสง
รองศึกษาธิการภาค ศธภ.5
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค ศธภ.13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ