สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

งานวิจัย

ที่ รายละเอียด ผู้วิจัย ไฟล์เอกสาร
1 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู นางญดาภัค กัลปดี
2 การนิเทศเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ด้วยกระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา สำหรับสถานศึกษาเอกชนในกำกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา นางสาวจุฬาพัฒน์ มณีสุวรรณ์
3 รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ของครูโรงเรียนเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา นางปิญดา กิติบุตร
4 การศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการ QSCCS เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กนกอร โศภิตนานนท์
5 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือแบบไตรภาคีเพื่อลดการออกกลางคันนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Developing a tripartite supportive student care system to reduce dropouts of vocational students under the Office of Vocational Education Commission) ญดาภัค กัลปดี ผู้วิจัย
สมยศ ชิณโตร ผู้ร่วมวิจัย
พิรุณ เรืองไพศาล ผู้ร่วมวิจัย

ผู้บริหารระดับสูง

นายอรรถพล  สังขวาสี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางวิมลมาลย์  รินไธสง
รองศึกษาธิการภาค ศธภ.5
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค ศธภ.13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : npeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ