สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/14727 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
2 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 9904/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา
3 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1026/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ระดับอำเภอ
4 ปฏิทินปฏิบัติงาน การบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
5 (ร่าง) แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) ปีงบประมาณ 2563 - 2564
6 จำนวนโรงเรียนทั้งหมด จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามตำบล และสังกัด
7 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามอำเภอ
8 รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 ที่มีตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนว่าง
9 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 120 คน ลงมา ที่มีตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนว่าง

ผู้บริหารระดับสูง

นายอรรถพล  สังขวาสี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางวิมลมาลย์  รินไธสง
รองศึกษาธิการภาค ศธภ.5
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค ศธภ.13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : npeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ