สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/14727 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
2 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 9904/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา
3 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1026/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ระดับอำเภอ
4 ปฏิทินปฏิบัติงาน การบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
5 (ร่าง) แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) ปีงบประมาณ 2563 - 2564
6 จำนวนโรงเรียนทั้งหมด จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามตำบล และสังกัด
7 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามอำเภอ
8 รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 ที่มีตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนว่าง
9 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 120 คน ลงมา ที่มีตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนว่าง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ