สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล


นางสุรีย์กานต์  ดวนสันเทียะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ

จ.ส.อ.มงคล  ทองเหลือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางพรพจมาลย์  กองทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวละม่อม  เปรมสระน้อย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาณิตา  ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นางประภัสสร  สิตวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวศิริลักษณ์  พันธุประกิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางปิญดา  กิติบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

นางสำราญ  ตั้งศรีทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสัจจะพร  วิริยะจรรยา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวฑิมพิกา  ญาธิป
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

นายศิริวัฒน์  มาลา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางญดาภัค  กัลปดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิภาวดี  ดวงสูงเด่น
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

นางสาวศิราณี  กันชัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นายแสนยากร  สายสิน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวมนชยา  ประสงค์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
งานธุรการ

นางสาวกรรณชลี  แซ่หลิม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1. ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกำับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ส่งเสริม สนับสนุน วิจัย และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
4. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
5. ส่งเสริม วิจัย และพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. กำกับ ติดตาม ประเมินผล นิเทศ และรายงานผลตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือนหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ
7. บูรณาการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
8. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมการนิเทศการศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
9. ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ