สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล


นางสุรีย์กานต์  ดวนสันเทียะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ

จ.ส.อ.มงคล  ทองเหลือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวละม่อม  เปรมสระน้อย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางพรพจมาลย์  กองทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นางชญาภา  สุระสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางประภัสสร  สิตวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางปิญดา  กิติบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวศิราณี  กันชัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสำราญ  ตั้งศรีทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสัจจะพร  วิริยะจรรยา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

นายศิริวัฒน์  มาลา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางญดาภัค  กัลปดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

นางสุรีย์กานต์  ดวนสันเทียะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวศิริลักษณ์  พันธุประกิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายแสนยากร  สายสิน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2. ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
5. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ
8. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
9. ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ผู้บริหารระดับสูง

นายอรรถพล  สังขวาสี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางวิมลมาลย์  รินไธสง
รองศึกษาธิการภาค ศธภ.5
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค ศธภ.13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : npeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ