สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มอำนวยการ


นางอัมพร  เพลิดดอน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวสุทธิดารัตน์  บูชาญาติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายพัฒน์พงศ์  มานะดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นายชัยภัทร  รุจาคม
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางอรพินท์  เลิศลี้วัฒนกิจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมชาย  มณีศรี
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้าง)

นางสาวอำภา  พยอมใหม่
พนักงานทำความสะอาด
(ลูกจ้าง)

นางเสาวลักษณ์  อินทร์ประโคน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
(ลูกจ้าง)

นางสาววิภาดา  ไขกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
(ลูกจ้าง)

นางสาวจุฑามาส  ภูมิจันทึก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
(ลูกจ้าง)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบงานธุรการของ ศธจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
4. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
6. ดำเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
8. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
9. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร
10. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายอรรถพล  สังขวาสี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : npeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ