สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ทำเนียบผู้บริหาร


นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
อีเมล : krittaphon.c@sueksa.go.th
ประวัติและผลงาน

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
อีเมล : yanee.a@sueksa.go.th

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
อีเมล :


นางอัมพร  เพลิดดอน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
อีเมล : amporn.p@sueksa.go.th

นางชุมพร  คุ้มกระโทก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวลี  ศรีพิมาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
อีเมล : walee.s@sueksa.go.th

นางธนัชวลัญชน์  กวีกิจรัตนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสุรีย์กานต์  ดวนสันเทียะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นางชนานารถ  นาคพวง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
อีเมล : chananart.n@sueksa.go.th

นางอัญชนา  พงษ์จะโปะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
อีเมล : unchana.p@sueksa.go.th

นางวนิดา  จันทคุปต์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
อีเมล : wanida.j@sueksa.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายอรรถพล  สังขวาสี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางวิมลมาลย์  รินไธสง
รองศึกษาธิการภาค ศธภ.5
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค ศธภ.13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : npeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ